Vissza
  • 2021.12.24
  • Kovács Gergely

Kit érdekelnek ma a legendák?

Kovács Gergely a szélesebb közönség számára is ajánlja Ferenczy Noémi keresztény vértanúkról szóló ismeretterjesztő könyvét.

Posztmodern korunknak és a fiatalkor útkeresésének legfontosabb szervezőelvei a határok átlépése, a tabudöntögetés, az új értékek keresése

Ferenczy Noémi vértanúkról szóló könyve mindennek megfelel, igaz, nem abban az értelemben, ahogy a média a leggyakrabban tálalja ezeket a tágan értelmezhető fogalmakat.

Az Egy közülünk című, zsebkönyv méretű kiadvány többféle határt is átlép. A székesfehérvári ciszterci iskolában dolgozó katolikus tanárnőt a jellemzően református kolozsvári kiadónál dolgozó szerkesztő, Daray Erzsébet kérte fel, hogy szabadon válogasson egy régi könyvből, és írjon mai fiataloknak szóló történeteket a korai kereszténység századaiból. Nemcsak a felekezeti és a közigazgatási határokat lépi át a kötet, hanem merőben eltérő korszakok között is hidat képez.

Az Egy közülünk tizenöt története szűk keresztmetszete az először 1789-ben megjelent vaskos kötetnek, Szikszai György – akkor éppen debreceni – református lelkész, prédikátor Mártírok oszlopa című könyvének, mely „105 fejezetben 348 ókeresztény vértanú életét, szenvedéseit és halálát mutatja be”.[1]

Érdemes elidőzni a forrásszöveg és a későbbi kiadások történetén, hogy megértsük a friss, 128 oldalas könyv jelentőségét. A francia forradalom évében a szerző hitvédő szándékkal válogatott az ókeresztény idők mártírjainak történeteiből, amikor Magyarországon a felekezeti harcok már elcsitultak, viszont a felvilágosodás egyházellenessége kezdett erőre kapni. Terjedelmes bevezetőjében Szikszai a „vallást csúfoló és tagadó” embert is megszólította, akit a hitéért halni is képes számtalan példakép a vallás és a halál utáni élet gondolatai felé terelhet.

Ferenczy Noémi: Egy közülünk Szucher Ágnes Kovács Gergely-02

Valószínűleg a legtöbb olvasó a hitvalló keresztények közé tartozott. Ők olvasták száz év alatt rongyosra, amíg új kiadása meg nem jelent. Összehasonlítva például Szikszai György másik könyvével, a több kiadást is megért Keresztyéni tanításokkal, a Mártírok oszlopáról feltűnően keveset tudunk a maga idejéből. Második, 1900-as karcagi kiadásához ugyanis több csonka példányból kellett összeállítani a teljes egészet, hogy annak a kiadót levelekkel ostromló négyszáz olvasónak az igényeit kielégítsék, akik még nagyszüleik elbeszéléseiből hallottak egyáltalán a könyvről, és szerettek volna egy ép példányt a kezükbe venni.[2]

Ferenczy Noémi: Egy közülünk Szucher Ágnes Kovács Gergely-03

A reformáció korát kutató Győri L. János tanulmányából kiderül, hogy Szikszai György nagy munkát fektetett könyvének előmunkálataiba: az ókeresztény mártírakták mellett hetven ókori és kora középkori szerzőtől gyűjtötte a történetek részleteit, s bevezetőjében a mártíromságról és a mártírhistóriák hasznáról is elmélkedett. Kerülte a felekezeti ellentétekre való utalásokat, aminek részben az lehetett a magyarázata, hogy makói lelkészsége idején a csanádi katolikus püspökkel igen jó viszonyt ápolt.

A Mártírok oszlopát a rendszerváltás után aztán kétszer is kiadták, 1994-ben egy magánkiadó, majd 1996-ban a Koinónia. Innen fakadhatott az ötlet, hogy megbízzák az iskolájában diákszínpadot is vezető Ferenczy Noémit.

Ferenczy Noémi: Egy közülünk Szucher Ágnes Kovács Gergely-04

Az Egy közülünk komoly mártírológiai előzményei ellenére is eredeti és korszerű könyv

Szikszai archaikus nyelvét ma már nem sokan olvasnák szívesen, ráadásul annyira szűk réteg ismeri, hogy bármilyen új feldolgozás csak a javára válna, és újra felé terelheti a figyelmet.

A tizenöt történetben az Újszövetség főszereplői és mára elfelejtett vértanúk szerepelnek. Ferenczy Noémi mai nyelven megszólaló kétezer éves szereplőivel könnyen azonosulunk.

Földrajzi értelemben is széles a skála, hiszen a hajdani római birodalom több tartományából kapunk történeteket. A tájékozódást segíti a hátsó borítón elhelyezett színes térkép.

Minden történetet pontokba szedett tények követnek, amelyek kiegészítik a novellákat, de néhol feleslegesen ismétlik a pár oldallal korábban érzékletesen közölt ismereteket. Az évszámok és a vértanúhoz fűződő későbbi hagyományok hasznosak, de a megindító mesélés hangulatát megtörik. Jól kiegészítik viszont Szucher Ágnes történetenként egy oldalt kitöltő monokróm illusztrációi, melyek a szöveg lényegét sűrítik egy-egy jelképes motívumokkal kiegészített képbe. Természetesen az emberek állnak a középpontban. Mivel a kereszténység hőskora Jézus feltámadása után kezdődött, Ő maga csupán egyszer, a pénzes zacskójával ábrázolt Máté mögött jelenik meg, egy vegyes összetételű kis csoport tanítása közben (20). Ugyanennek a csoportnak egy másik változata a Laurenciusz házából előlépő nyomorúságosoké, akiket a keresztények fogadtak csak be: itt a kapu szimmetriájához igazodóan, kitárt karral megjelenő főszereplő „pótolja” Krisztust, akinek szavára cselekszi a jót (42).

Ferenczy Noémi: Egy közülünk Szucher Ágnes Kovács Gergely-06

Ferenczy Noémi szabadon kezelt vértanútörténetei azzal hozzák közel a fiatalokhoz a térben és időben távoli eseményeket, hogy a szereplők érzelmeire, gondolataira figyelő novellák néhol kitalált szereplőket mozgósítanak. Marciánusz és Nikander feleségeit jóval a vértanúság után látjuk hajlott hátú özvegyasszonyokként, akik egymásrautaltságukban a férjeikre emlékeznek, ám a gyenge jellemű Flávia csak a demencia következményeként tudja megbánni élete fő bűnét. Lévi Máté elhívásának apokrif változatában a kiégett vámszedő érti meg az elhívás lényegét. Gyerekkorukban egymással versengő barátok kerülnek szembe, hogy a végzetes kínvallatás után a földi hatalom képviselője válaszút elé érkezzen: a gyűlölete fokozódjon, „vagy pedig mindent újrakezdjen, de teljesen másképp” (A nagyban is hű, 44).

Többször kerülnek kiemelt pozícióba az üldözők, főleg római tisztviselők. Közülük páran már majdnem belátják, hogy a keresztények ártalmatlanok. Rusztikuszt az üti szíven, hogy a vádlott egy szinten említi őt a cirkuszi oroszlánokkal (Jelek). „Kevély és pompakedvelő” római császárok törnek-zúznak, vagy faggatóznak gúnyosan a másnap kivégzendő tarzusziról (Az egyik történet vége). A császár érdekeit szolgálva keresztényeket csúfoló utcai mutatványos, Genéziusz megtér, ám az igazságot hirdetve vértanúvá válik, hiszen korábbi népszerűsége már veszélyes a hatalomra (Lepel).

A legmeghatóbb történet az együgyű szinopei kertészé, aki a kivégzésére küldött katonákat is vendégül látja, és amíg alszanak, megássa a saját sírját kedves virágai között (Átmeneti szállás, 53). Nemcsak a hitükhöz ragaszkodók halála nemes, hanem a Krisztusban megélt élet is szép, ahogy a történetek sugallják. Bár a nemek közötti egyenrangúságot éppen a fundamentalista keresztény gondolkodás tagadja bibliai alapon, Tekla, az első női vértanú történetében a fiúkkal egyenlő erővel bíró, majd Szíriában keresztény közösséget alapító nő a lányoknak mutat példát (Kő kövön).

Ferenczy Noémi: Egy közülünk Szucher Ágnes Kovács Gergely-05
Szikszay_György_debreceni_esperes_arcképe_(Prixner_Gottfried_pesti_rézmetsző_alkotása_1803-ból)
Fotó: hu.wikipedia.org

A régi legendáriumok nyomán a történetek célja a példaállítás

A válogatás fő szempontja a hűség, a kitartás, a ragaszkodás változatainak érzékeltetése. Az alcímben jelölt korosztály szélesen értelmezhető, és akár a középiskolában is el tudok képzelni olyan személyiségfejlesztő foglalkozást, ahol egy-egy történetet feldolgoznak, mondjuk drámapedagógiai módszerekkel. A legendanovellák szerkezete, jelenetezése, a mai élőbeszédhez közel álló párbeszédek alkalmasak az érzékletes bemutatásra és a közös elmélkedésre. Az egyéni olvasó számára azonban komoly indíttatás kell ahhoz, hogy vértanúkról olvasson.

A Koinónia egy szűk, de a hétköznapok dilemmáira nyitott és homogén protestáns közösségre számít, ez a könyvük viszont szélesebb körű ismeretterjesztésre is alkalmas.

Stílusuk alapján a történetek könnyen befogadhatók, csak nehezen jutnak el a szélesebb közönséghez. Egyházi iskolák, gyülekezeti könyvtárak remélhetőleg rátalálnak. Az elkényelmesedett kereszténység számára a mindennapok sok kihívása is elegendő próbatétel, amelyhez lélekerősítő löketet adhatnak a hőskor önfeláldozó példaképei.

A középkori mártíraktáktól eltérően Ferenczy Noémi nem emelte ki a véres kínzások és megaláztatások jeleneteit, de érzékeltette, mennyire borzalmas körülmények között kellett a vértanúknak erősnek és hűnek maradniuk. A mai olvasóknak az is elég, ha a szépséggel és ártatlansággal kontrasztos pofozást és trágárságokat a bordélyba küldés fenyegetésével toldja meg az először atyaian jó szándékú tiszt (Tűz, kereszt). A Jézus nevét kiáltó hívő erős bizalma, a sok fájdalmat okozó keserű öregasszony megsegítése, a kínvallatása közben gúnyolódó fiatalember lélekjelenléte, a gyilkosait megvendégelő halálraítélt jósága azonban nem a szenvedés és a halál képeit hangsúlyozza, hanem a földi lélekjelenlét jelentőségét.

 Kovács Gergely

 

Ferenczy Noémi: Egy közülünk – Keresztény vértanúkról fiataloknak

Illusztrátor: Szucher Ágnes

Koinónia Kiadó, 2021

128 oldal

2900 Ft

[1] Győri L. János: Gondolatok Szikszai György Mártírok oszlopa (Pozsony, 1789) című könyvének újraolvasása kapcsán, in Fazakas Gergely Tamás – Imre Mihály – Száraz Orsolya: Mártírium és emlékezet: Protestáns és katolikus narratívák a 15–19. században, Debrecen, 2015, 100–110, 101.

[2] Első kiadása: Szikszai György: Mártírok oszlopa, Pozsony, Véber S. P., 1789. Második kiadása: Szikszay György:a Mártírok oszlopa, sajtó alá rendezte Kádár Imre, Karcag, Sződi S., 1900.